ข่าวความรู้ทั่วไปดวงสวัสดิการรัฐสังคมเกษตรกร

ท่องก่อนนอนทุกวัน ช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา

หากวันนี้คุณอย ากมีจิตใจที่สงบสุข และยังทำให้เงินทองไหลมาเทมา เราจะพาคุณไปสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันกับบทความ ท่องก่อนนอนทุกวัน ช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา ไปดูกันว่าคุณจะต้องสวนนต์บทอะไรบ้าง

หลากหล า ยความเชื่อหลากหล า ยเรื่องราวที่มีมาและสืบทอ ด กัน มาจนถึงในปัจจุบันนี้ หากเราได้พูดถึงในเรื่องราวความเชื่อต่างๆแล้ว วันนี้เราได้มีความเชื่อเป็นการบูช าที่จะทำให้ชีวิตมีความเจริญมากยิ่งขึ้น มีวาสนาดี มีเงินทองใช้อย่ างไม่ข า ด

การบูช าในเรื่องราวต่างๆนั้น หากเราได้พูดถึงท้ า ว เว ส สุ วรรณตั้งแต่ในสมัยโบราณกาลนาน มาแล้ว คนโบราณจะมีความเชื่อกันว่า ท้ า ว เว ส สุ วรรณนั้นหากบูช าเอาไว้ไม่ว่าจะกับตัวหรือเอาไว้ในบ้ า น

จะนำพาช่วยเป็นการเสริมโชคต่างๆ ทั้งหน้าที่การงานให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น การเงินให้มีเงินทองใช้อย่ างไม่ข า ด และจะให้ช่วยพ้น ภั ยต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อตัวท่านด้วย

บูช าท้ า ว เว ส สุ วรรณ พระคาถาของ สมเด็จพระพุ ธกั ส ส ป ได้เผยโดยหล ว งพ่อฤ าษีลิ งดำ แห่งวัดท่าซุง โดยหล ว งพ่อท่านบอ กว่าคาถาบทนี้ เป็นหนึ่ งในคาถาที่มีความศักดิ์ สิทธิ์ ท้ า ว เว ส สุ วรรณท่านให้มา

และบอ กกล่าวว่าให้สวด มนต์ไหว้พระตั้งจิตตั้งใจในทุกคืนในเวลาก่อนนอน ให้พระองค์ระลึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีพระพุทธ กั ส สปทรงเป็นประธาน เพราะท่านได้เป็นเจ้าของบทคาถานี้

‘พุท ธั ง มัดจิต ธัม มั ง มัดใจ ศั ต รูทั้งหล า ย วินา ศสั น ติ’ ‘ พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โ ร คทั้ งหล า ย วิน า ศสัน’

สำหรับบทแรกเป็นการกล่าว คาถาเพื่อเป็นการปกป้องและเพื่อเป็นการรั ก ษ าตนเอง

บทหนึ่ งของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

‘ฆ ะเ ต สิ ฆะเ ต สิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ช านามิ ช านามิ’

ท่านสามารถสวดคาถาทั้งสองไปพร้อมๆกันได้เลย เมื่อได้สวดแล้วศั ต รูรอบข้างจะแพ้ภั ยไปเอง อุปสรรคต่างๆที่ล้วนจะเข้ามาก็สามารถจะก้าวผ่ านไปได้อย่ างราบรื่น ไม่มีอุปสรรคและไม่มีปัญหาใดๆ

บทกรวดน้ำแบบสั้น

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ ญาตะโย ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหล า ยของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหล า ยของข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ เถิดฯ

ข้าพเจ้ากล่าวชื่อ นามสกุล ขออุทิศบุญกุ ศล จา กการ เจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้า กร รมน ายเว รของข้าพเจ้าทั้งหล า ย สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตช าติจนถึงปัจจุบันช าติ ช าติใด ก็ต ามภพใด ก็ต าม โดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี โปรดอโหสิกร ร มให้แก่ข้าพเจ้า และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วย

ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้ จงส่ งผลให้แก่เจ้าก ร รมนายเ วรทั้งหล า ยของข้าพเจ้าเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

หลังจากที่ได้กล่าวคำสวดข้างต้นทั้งหมดเสร็จเป็นที่เรียบร้อย พร้อมกับบทกรวดน้ำแบบสั้นข้างต้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้เราน้ำไปเทไว้ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ เพื่อที่จะทำให้เป็นการแผ่บุญกุศลให้กับผู้อื่น โดยสิ่งเหล่านี้ที่เราทำนั้นเมื่อทำแล้วจะเกิดความสุขกายสบายใจ จะมีคนคอยปกปักคุ้มครอง สิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราได้ดี

ที่มา postsod

Related Articles

Back to top button
Close
Close