9 สิ่งนี้จงเตรียมมือรับให้ดีๆ ห ยุ ดใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพราะมันกำลังเกิดขึ้นแล้ว

หากวันนี้คุรนั้นยังใช้จ่ายกับสิ่งที […]